fbpx
UITSTEKEND

Privacybeleid Maatwerk Jurist

Maatwerk Jurist respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Maatwerk Jurist worden verwerkt, waaronder in het bijzonder die van bezoekers en gebruikers van deze website.

Maatwerk Jurist acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Maatwerk Jurist zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Maatwerk Jurist verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Maatwerk Jurist, zoals bij het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website en het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Maatwerk Jurist.

Uw persoonsgegevens worden door Maatwerk Jurist verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

  • Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, ingediend contactverzoek of ingediende aanvraag, dan wel een tussen u en Maatwerk Jurist gesloten overeenkomst.
  • De door u middels het contactformulier op de website verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met Maatwerk Jurist sluit, worden de door u in dat kader verstrekte persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Maatwerk Jurist.
  • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Maatwerk Jurist of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Maatwerk Jurist of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Maatwerk Jurist, om de website en e-mailvoorzieningen van Maatwerk Jurist te kunnen exploiteren.

Cookies

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Maatwerk Jurist gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voorts verzamelt de website middels Google Analytics cookies voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Uw IP-adres wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Uw rechten

U heeft het recht om Maatwerk Jurist te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd is, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Maatwerk Jurist slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Maatwerk Jurist legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Maatwerk Jurist, kunt u contact opnemen met Maatwerk Jurist. Maatwerk Jurist helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Maatwerk Jurist of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Maatwerk Jurist
Mooienhof 55
7512EE Enschede
Telefoonnummer: 085-4012440
E-mailadres: info@maatwerkjurist.nl