fbpx
UITSTEKEND

Algemene voorwaarden ZZP’er opstellen


95% van onze dagelijkse werkzaamheden bestaat uit op maat te maken algemene voorwaarden opstellen, onder meer voor ZZP’ers. Met recht kunnen we zeggen dat we een echte expert zijn op dit gebied. Bij ons bent u zeker van algemene voorwaarden die ècht op maat zijn geschreven en u optimaal beschermen tegen aansprakelijkheid. Voor ZZP’ers is dat van groot belang. Bovendien leveren we een all-in service.

Ontvang binnen 1 uur gratis een vrijblijvende offerte met een vaste, scherpe prijs, of bel voor een gratis adviesgesprek.


Hoe werkt het?

 • Vraag een vrijblijvende offerte aan of bel 085-4012440, WhatsApp of chat.
 • Na uw akkoord op de offerte zijn we ongeveer 1 à  1½ uur bezig om op basis van uw eerste informatie en informatie op uw eventuele website een grondige eerste analyse van uw bedrijfsvoering en situatie te maken.
 • Bij uw akkoord op de offerte kiest u voor een telefonische intake of een intake per e-mail. In geval van een intake per e-mail, ontvangt u de resultaten van ons vooronderzoek (vorige stap) binnen een werkdag in de vorm van een klantspecifieke vragenlijst met goed doordachte vragen. In geval van een telefonische intake biedt het verrichte vooronderzoek van de vorige stap ons de aanknopingspunten voor de telefonische intake. Ook een combinatie van beantwoorden van de vragenlijst per e-mail en een telefonische intake is mogelijk. U kunt de vragenlijst eerst (zoveel mogelijk) beantwoorden, waarna we een telefonische intake plannen om e.e.a. door te nemen of te nuanceren.
 • Zowel in geval van een telefonische intake als een intake per e-mail, bedraagt uw totale tijdsbesteding vaak niet meer dan 20 tot 30 minuten.
 • Betaling pas na levering (betalingstermijn 14 dagen).

Overige informatie

 • Intake en opstellen door gespecialiseerde jurist (meester in de rechten) +13 jaar ervaring;
 • Vaste prijs. Nooit extra kosten;
 • Levering meestal binnen 5 dagen;
 • Ontvang uw algemene voorwaarden in 4 bestanden, ook op A4-formaat (2x Word & 2x PDF).
 • Starterspakket? Bel ons voor een eerlijk advies over welke documenten u werkelijk nodig hebt.

Bij ons geldt dat uw algemene voorwaarden toekomstbestendig zijn. Wat hebt u aan algemene voorwaarden die vandaag goed zijn, maar over een tijdje niet meer voldoen? Iedere onderneming verandert, evenals wet- en regelgeving. Dat betekent dat als u uw algemene voorwaarden later wilt laten aanpassen, kleine wijzigingen gratis door ons worden doorgevoerd, zo vaak u wilt. Aanpassingen op grond van wijzigingen in wet- en regelgeving zijn altijd gratis.

Juridisch starterspakket?

Bent u startende ZZP’er en vraag u zich af of u naast algemene voorwaarden nog meer documenten moet laten opstellen? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. Wij bieden geen standaardpakketten met bijvoorbeeld algemene voorwaarden + opdrachtovereenkomst + verwerkersovereenkomst + cookieverklaring + privacy policy + disclaimer. De meeste ZZP’ers hebben niet al deze documenten nodig. Voorkom onnodige kosten en informeer bij Maatwerk Jurist voor een eerlijk advies.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn contractuele bepalingen bij de overeenkomsten die een ZZP’er sluit met zijn klanten, opdrachtgevers of leveranciers. De wet definieert algemene voorwaarden als volgt: “Een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestatie aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd”.  Bedingen die de kern van de prestatie aangeven (kernbedingen), zijn in geval van een koopovereenkomst bijvoorbeeld de prijs en de te leveren hoeveelheid. Een kernbeding is een beding dat van zo wezenlijke betekenis is dat de overeenkomst zonder dit beding niet tot stand zou zijn gekomen of zonder dit beding niet van wilsovereenstemming omtrent het wezen van de overeenkomst sprake zou zijn. Een kernbeding moet expliciet worden overeengekomen (terwijl algemene voorwaarden impliciet worden overeengekomen en niet gelezen hoeven te worden om van toepassing te zijn), want kernbedingen in algemene voorwaarden zijn ongeldig.

Lees meer over algemene voorwaarden en de wet

Waarom worden algemene voorwaarden gebruikt?

Algemene voorwaarden opstellen voor een ZZP’er is belangrijk omdat zij de juridische ruggengraat van een ZZP’er vormen. Met algemene voorwaarden beperkt u uw aansprakelijkheidsrisico’s. Voor een ZZP’er is dit extra belangrijk omdat hij ook met zijn privévermogen aansprakelijk is voor zakelijke schulden. Bovendien zijn algemene voorwaarden voor een ZZP’er handig omdat hij dan niet steeds met iedere individuele klant of opdrachtgever hoeft te onderhandelen over de afspraken bij een overeenkomst. Algemene voorwaarden maken contracteren efficiënter en veiliger.

Wat staat er in algemene voorwaarden voor ZZP’ers?

Afhankelijk van het type bedrijfsvoering van de ZZP’er, zijn relevante onderwerpen voor in algemene voorwaarden onder meer:

 • de beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid van de ZZP’er;
 • de (vrijwaring)verplichtingen van klanten of opdrachtgevers van de ZZP’er;
 • de uitvoerings- en (op)leveringsvoorwaarden;
 • de eventuele betrokkenheid van derden en de gevolgen voor de aansprakelijkheid;
 • de prijs- en betalingsvoorwaarden;
 • regels bij overmacht;
 • annulering van overeenkomsten;
 • klacht- en vervaltermijnen;
 • opschorting en ontbinding van overeenkomsten;
 • bescherming van het intellectuele eigendom van de ZZP’er;
 • toepasselijk recht en geschilbeslechting.

Zijn algemene voorwaarden voor een ZZP’er verplicht?

Algemene voorwaarden voor een ZZP’er zijn niet verplicht, echter is het wel verstandig deze te hanteren om de hierboven genoemde redenen. Bovendien kan de aansprakelijkheidsverzekeraar van de ZZP’er van de ZZP’er verlangen dat hij algemene voorwaarden hanteert om verzekerd te zijn (tegen een voordeligere premie).

Kan ik als ZZP’er zelf algemene voorwaarden opstellen?

Zonder juridische kennis is het lastig om zelf algemene voorwaarden op te stellen. Bovendien is dit onverstandig omdat u daardoor per ongeluk en onbedoeld teveel rechten aan uw klanten of opdrachtgevers zou kunnen toekennen. Ook loopt u met het zelf opstellen van algemene voorwaarden het risico dat uw algemene voorwaarden niet volledig zijn of niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, met alle risico’s van dien. Laat het opstellen van algemene voorwaarden daarom over aan daarin gespecialiseerde juristen.

Kan ik een voorbeeld van algemene voorwaarden gebruiken?

Als ZZP’er kunt u een voorbeeld van algemene voorwaarden gebruiken, maar bij het gebruik van voorbeeld algemene voorwaarden is het belangrijk te letten op een paar zaken, want het gebruik van voorbeeld algemene voorwaarden brengt risico’s met zich mee. U kunt voorbeelden van algemene voorwaarden vinden bij brancheorganisaties, beroepsverenigingen en andere aanbieders van voorbeeld algemene voorwaarden. Zaken waarop u moet letten bij gebruik van voorbeeld algemene voorwaarden:

 • Is het voorbeeld wel voldoende relevant voor uw specifieke bedrijfsvoering?
 • Mag u het voorbeeld wel gebruiken? Op teksten en dus ook algemene voorwaarden rust auteursrecht van de auteur. Alleen de auteur heeft het recht om te bepalen wat er met zijn teksten gebeurt. Het overnemen van teksten zonder toestemming van de auteur, is een inbreuk op het auteursrecht van de auteur, ook wel plagiaat genoemd. Meer informatie over auteursrechten leest u hier.
 • Is het voorbeeld wel deskundig opgesteld? Voor niet deskundig opgestelde voorbeeld algemene voorwaarden geldt hetzelfde als vermeld onder het kopje hierboven “Kan ik zelf algemene voorwaarden opstellen?;
 • Zijn de bepalingen wel redelijk? Onredelijke bepalingen in algemene voorwaarden zijn óf nietig, of vernietigbaar. Als u overeenkomsten met consumenten sluit, geeft de wet een opsomming van bepalingen in algemene voorwaarden die onredelijk zijn (zwarte lijst) of vermoed worden onredelijk te zijn (grijze lijst).

Zit er verschil in algemene voorwaarden voor bedrijven en algemene voorwaarden voor particulieren (consumenten)?

Er zit een groot verschil tussen algemene voorwaarden voor bedrijven en algemene voorwaarden voor particulieren (consumenten). Dat komt omdat de wetgever veronderstelt dat consumenten een zwakkere positie hebben ten opzichte van de onderneming die de algemene voorwaarden hanteert. Bedrijven die producten of diensten afnemen van een andere onderneming, worden geacht over een zekere professionaliteit en kennis te beschikken om de inhoud van algemene voorwaarden te overzien en de risico’s daarvan te aanvaarden. Zoals met betrekking tot veel wetgeving geldt, wordt de consument door de wetgever vergaand beschermd, ook wat betreft de inhoud van algemene voorwaarden. De hierboven genoemde (zwarte lijst) en (grijze lijst) hebben expliciet betrekking op de wettelijke bescherming van consumenten. Bij het opstellen van algemene voorwaarden voor consumenten, dient dan ook veel meer rekening te worden gehouden met de belangen van consumenten. Ook bij business to business (B2B) geldt dat bepalingen in algemene voorwaarden niet onredelijk mogen zijn, maar de redelijkheidsgrens bij business to consumer (B2C) ligt veel lager. Zo kan op basis van de (zwarte lijst) en (grijze lijst)  impliciet worden geconcludeerd dat bedingen die daarin zijn vermeld, voor B2B in beginsel wél toegelaten zijn. Immers, als deze bedingen ook voor B2B onredelijk bezwarend zouden zijn, had de wetgever deze bedingen niet in de lijsten opgenomen.

Wat is reflexwerking van de grijze en zwarte lijst?

Wij zeggen altijd dat het recht niet zo statisch is zoals de wetgever in de wetboeken heeft opgeschreven. Het recht zit vol ‘mitsen’ en ‘maaren’. Zo geldt dat niet alleen consumenten, maar in sommige gevallen ook kleine ondernemers, zoals ZZP’ers, onder omstandigheden een beroep kunnen doen op de bepalingen uit de (zwarte lijst) en (grijze lijst). Gedachte daarachter is dat een kleine onderneming soms net zo min als een consument geacht kan worden over de professionaliteit en kennis te beschikken die nodig zijn om de gevolgen van bedingen in algemene voorwaarden te overzien. Een succesvol beroep door een kleine onderneming op de grijze of zwarte lijst, wordt reflexwerking genoemd.

In hoeverre kan aansprakelijkheid worden beperkt in algemene voorwaarden?

Ondernemers beschouwen het beperken van hun aansprakelijkheid vaak als dé reden om algemene voorwaarden op te laten stellen. Hoewel dit slechts een van de belangen van algemene voorwaarden is, is de beperking van de aansprakelijkheid inderdaad een belangrijk onderdeel van algemene voorwaarden.

In hoeverre het mogelijk is om de aansprakelijkheid in algemene voorwaarden te beperken, hangt af van de vraag of de beperking van de aansprakelijkheid onder omstandigheden redelijk is. De vraag of een beperking van de aansprakelijkheid redelijk is, hangt naast de omstandigheden van het geval af van de omstandigheid of de wederpartij van de gebruiker van de algemene voorwaarden een consument (B2C) of een organisatie (bedrijf, instelling etc.) (B2B) is.

Bij B2B is uitgangspunt van contractsvrijheid leidend. Dat wil zeggen dat de partijen bij de overeenkomst geacht worden over voldoende professionaliteit te beschikken om de gevolgen van de inhoud van algemene voorwaarden te kunnen overzien, ook wat betreft de beperking van de aansprakelijkheid. Dit brengt met zich mee dat bij B2B een aansprakelijkheidsbeperkende clausule in algemene voorwaarden (veel) eerder als redelijk wordt beschouwd als dezelfde clausule bij B2C. Wat óók bij B2B in elk geval onredelijk is, is het beperken van de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet en bewuste roekeloosheid van de gebruiker van de algemene voorwaarden. Instandhouding van een beding dat de aansprakelijkheid beperkt ten aanzien van schade ontstaan als gevolg van opzet en bewust roekeloos handelen of nalaten van de gebruiker van algemene voorwaarden, is dan ook redelijkerwijs onaanvaardbaar.

Bij B2C bemoeit de wetgever zich nadrukkelijk met de geldigheid van aansprakelijkheidsbeperkende clausule in algemene voorwaarden. In de hierboven vermelde grijze lijst is opgenomen dat een beding in algemene voorwaarden bij B2C vermoed wordt onredelijk bezwarend te zijn wanneer het beding de gebruiker van de algemene voorwaarden of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding (art. 6:237 sub f. Burgerlijk Wetboek).

Dit heeft tot gevolg dat een aansprakelijkheidsbeperkende clausule bij B2C, waarbij de beperking verder gaat dan de wetgever zelf zonder het beding reeds heeft geregeld in de wet, bij een geschil over de toepasselijkheid van het beding de bewijslast op de gebruiker van de algemene voorwaarden rust om aannemelijk te maken dat het beding onder omstandigheden wél redelijk is. Ook kleine ondernemers kunnen onder omstandigheden een beroep doen op de grijze lijst en dus art. 6:237 sub f. Burgerlijk Wetboek. Deze zogenoemde reflexwerking is hierboven behandeld.

Conclusie:

 • Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de gebruiker van algemene voorwaarden kan nimmer worden beperkt;
 • Of een aansprakelijkheidsbeperkende clausule in algemene voorwaarden rechtsgeldig is, hangt af van de vraag of sprake is van B2B of B2C en de verdere concrete omstandigheden van het geval;
 • Indien de gebruiker van de algemene voorwaarden met het opstellen van zijn algemene voorwaarden de grenzen van het redelijke opzoekt, neemt hij het risico dat het beding nietig of vernietigbaar is.

Hoe moet ik algemene voorwaarden gebruiken?

De hoofdregel is dat de algemene voorwaarden vóór of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant of opdrachtgever ter hand dienen te worden gesteld. Aan te bevelen is om in uw aanbod, zoals een offerte, te verwijzen naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden met het aanbod mee te leveren. Indien u als ZZP’er een aanbod per e-mail uitbrengt, kunt u de algemene voorwaarden in een bijlage toevoegen, terwijl u in het aanbod naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden verwijst. Indien u een overeenkomst of formulier laat ondertekenen, is het aan te bevelen (ook) op de overeenkomst/het formulier naar de toepasselijkheid van de voorwaarden verwijzen en, indien u de algemene voorwaarden niet reeds met het aanbod hebt meegestuurd, de algemene voorwaarden met de overeenkomst/het formulier mee te leveren.

Bij overeenkomsten die in een webwinkel worden gesloten, is het aan te bevelen om bij de bestelling een hokje te laten aanvinken, waarmee de wederpartij de algemene voorwaarden aanvaardt. Het is daarbij van belang dat de algemene voorwaarden onder een link inzichtelijk zijn en het document eenvoudig op het apparaat van de wederpartij kan worden opgeslagen.

Moet ik mijn algemene voorwaarden deponeren?

Het deponeren van algemene voorwaarden is niet verplicht en vaak ook niet nodig. Het deponeren van algemene voorwaarden is voornamelijk bedoeld voor bedrijven die geen redelijke mogelijkheid hebben om hun algemene voorwaarden bij het sluiten van een overeenkomst ter hand te stellen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde voor supermarkten en warenhuizen; van hen kan immers niet worden verlangd om steeds bij de kassa een set algemene voorwaarden aan de klant mee te geven. Voor die gevallen is het deponeren van algemene voorwaarden nuttig.

Het deponeren van algemene voorwaarden kan bij de rechtbank en Kamer van Koophandel.

Internationaal zakendoen

Het is nodig dat uw algemene voorwaarden voor de wederpartij begrijpelijk zijn. Indien u internationaal zakendoet, beheerst de wederpartij waarschijnlijk niet (goed) het Nederlands. Daarom is het verstandig uw algemene voorwaarden te laten vertalen door een juridisch vertaalbureau. Het Engels en voornamelijk juridisch Engels wordt vaak onderschat. Kleine nuances in een juridische tekst kunnen leiden tot interpretatieruimte. Bij contracteren moet dat ten zeerste worden voorkomen. Omdat wij algemene voorwaarden volledig op maat opstellen voor een bedrijf en logischerwijs geen native speakers in dienst hebben, verzorgen wij geen vertalingen van algemene voorwaarden. Een juridisch vertaalbureau is de aangewezen partij om uw algemene voorwaarden te vertalen.

Algemene voorwaarden voor webwinkels

Voor webwinkels gelden bijzondere wettelijke regels. Als uw klanten consumenten zijn, zijn deze wettelijke regels van dwingend recht. Dat wil zeggen dat van die wettelijke regels contractueel (in algemene voorwaarden) niet mag worden afgeweken. Zo geldt voor consumenten die een webshopbestelling plaatsen dat zij een wettelijke bedenktijd van 14 dagen hebben. Op deze hoofdregel bestaan wel een aantal uitzonderingen.

Meer informatie over de wettelijke bedenktijd

Bezorgkosten en retourkosten

Indien de consument de webwinkelbestelling herroept, heeft hij recht op terugbetaling van de koopprijs en de eventuele bezorgkosten. De kosten van retour mogen voor rekening van de consument komen, maar dan moet dat wel via bijvoorbeeld de algemene voorwaarden zijn overeengekomen.

Opslaan algemene voorwaarden

De consument die een webwinkelbestelling plaatst, moet de algemene voorwaarden eenvoudig kunnen opslaan. Het knippen en plakken van de tekst van de algemene voorwaarden op een webpagina is daarvoor niet voldoende. De tekst is dan immers niet eenvoudig op te slaan. Het aanbieden van de algemene voorwaarden in bijvoorbeeld een pdf-bestand is wel correct; dergelijke bestanden zijn eenvoudig op te slaan.

Checklist verkoop via internet

Op de website van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) staat een checklist voor verkopers om te controleren of zij aan de regels voldoen.

KVK-brochure: Algemene voorwaarden: Waar moet u op letten?

Algemene voorwaarden opvragen bij KVK

Regels algemene voorwaarden