fbpx
UITSTEKEND

Leveringsvoorwaarden opstellen

Kies voor de zekerheid van ècht maatwerk | Vaste scherpe prijs | All-in Service

 • Vaste, scherpe prijs: Binnen 1 uur gratis een vrijblijvende offerte. Nooit extra kosten.
 • Ècht maatwerk door nauwkeurige intake en persoonlijk contact met uw jurist (+13 jaar ervaring/+500 voorwaarden per jaar).
 • Per e-mail of telefonisch neemt uw jurist uw bedrijfsvoering en wensen door (20-30 min).
 • Gegarandeerd leveringsvoorwaarden die exact aansluiten op uw bedrijfsvoering en u optimaal beschermen tegen aansprakelijkheid.
 • Levering binnen 5 dagen. Spoedlevering mogelijk.
 • Betaling pas na levering.
 • Inclusief toelichting en instructie.
 • 100%-tevredenheidsgarantie. Vragen stellen en aanpassingen zoveel u wilt.
 • Op langere termijn uw leveringsvoorwaarden laten aanpassen? Kleine wijzingen voeren we gratis door.
 • Gratis advies bij geschillen.
 • Klanten waarderen ons met een 9,6.

Vraag een vrijblijvende offerte aan of bel voor meer informatie.

Altijd tevreden klanten | Persoonlijk contact met uw jurist (ten minste 12 jaar ervaring) | Leveringsvoorwaarden zoals u ze wilt | Duidelijke taal | Deskundig & professioneel maatwerk

Lees alles over leveringsvoorwaarden

Hoe werkt het?

 1. Vrijblijvende offerte aanvragen

  Vraag een vrijblijvende offerte aan of bel 085-4012440, WhatsApp of chat.

 2. Vooronderzoek

  Na uw akkoord op de offerte zijn we ongeveer 1 à  1½ uur bezig om op basis van uw eerste informatie en informatie op uw eventuele website een grondige eerste analyse van uw bedrijfsvoering en situatie te maken.

 3. Intake

  Bij uw akkoord op de offerte kiest u voor een telefonische intake of een intake per e-mail. In geval van een intake per e-mail, ontvangt u de resultaten van ons vooronderzoek (stap 2) binnen een werkdag in de vorm van een klantspecifieke vragenlijst met goed doordachte vragen. In geval van een telefonische intake biedt het verrichte vooronderzoek van stap 2 ons de aanknopingspunten voor de telefonische intake.
  NB. Ook een combinatie van beantwoorden van de vragenlijst per e-mail en een telefonische intake is mogelijk. U kunt de vragenlijst eerst (zoveel mogelijk) beantwoorden, waarna we een telefonische intake plannen om e.e.a. door te nemen of te nuanceren.

 4. Uw inspanning

  Zowel in geval van een telefonische intake als een intake per e-mail, bedraagt uw totale tijdsbesteding vaak niet meer dan 20 tot 30 minuten.

Met onze nauwkeurige werkwijze bent u zeker van leveringsvoorwaarden die ècht op maat zijn geschreven en optimale bescherming bieden tegen aansprakelijkheid. Bovendien leveren we een all-in service.

Bij ons geldt dat uw leveringsvoorwaarden toekomstbestendig zijn. Wat hebt u aan leveringsvoorwaarden die vandaag goed zijn, maar over een tijdje niet meer voldoen? Iedere onderneming verandert, evenals wet- en regelgeving. Dat betekent dat als u uw leveringsvoorwaarden later wilt laten aanpassen, kleine wijzigingen gratis door ons worden doorgevoerd, zo vaak u wilt. Aanpassingen op grond van wijzigingen in wet- en regelgeving zijn altijd gratis.

Overige informatie

 • Intake en opstellen door gespecialiseerde jurist (meester in de rechten) +12 jaar ervaring;
 • Vaste prijs. Nooit extra kosten;
 • Levering meestal binnen 5 dagen;
 • Facturering pas na levering (betalingstermijn 14 dagen);
 • Ontvang uw leveringsvoorwaarden in 4 bestanden, ook op A4-formaat (2x Word & 2x PDF).
 • Starterspakket? Bel ons voor een eerlijk advies over welke documenten u werkelijk nodig hebt.

Juridisch starterspakket?

Bent u starter en vraag u zich af of u naast leveringsvoorwaarden nog meer documenten moet laten opstellen? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. Wij bieden geen standaardpakketten met bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden + opdrachtovereenkomst + verwerkersovereenkomst + cookieverklaring + privacy policy + disclaimer. De meeste ondernemingen hebben niet al deze documenten nodig. Voorkom onnodige kosten en informeer bij Maatwerk Jurist voor een eerlijk advies.

Wat zijn leveringsvoorwaarden?

Leveringsvoorwaarden zijn contractuele bepalingen bij de overeenkomsten die een onderneming sluit met haar klanten, opdrachtgevers of leveranciers. Volgens de wet zijn leveringsvoorwaarden: “Een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestatie aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd”.  Bedingen die de kern van de prestatie aangeven (kernbedingen), zijn in geval van een koopovereenkomst bijvoorbeeld de prijs en de te leveren hoeveelheid. Een kernbeding is een beding dat van zo wezenlijke betekenis is dat de overeenkomst zonder dit beding niet tot stand zou zijn gekomen of zonder dit beding niet van wilsovereenstemming omtrent het wezen van de overeenkomst sprake zou zijn. Een kernbeding moet expliciet worden overeengekomen (terwijl leveringsvoorwaarden impliciet worden overeengekomen en niet gelezen hoeven te worden om van toepassing te zijn), want kernbedingen in leveringsvoorwaarden zijn ongeldig.

Lees meer over leveringsvoorwaarden en de wet

Waarom worden leveringsvoorwaarden gebruikt?

Het laten opstellen van leveringsvoorwaarden is van belang om uw onderneming te beschermen tegen aansprakelijkheid. Bovendien zijn leveringsvoorwaarden handig omdat u dan niet steeds met iedere individuele klant, opdrachtgever of leverancier hoeft te onderhandelen over de afspraken bij een overeenkomst. Leveringsvoorwaarden maken contracteren efficiënter en veiliger.

Wat staat er in leveringsvoorwaarden?

Afhankelijk van het type bedrijfsvoering, zijn relevante onderwerpen voor in leveringsvoorwaarden onder meer:

 • de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid;
 • de (vrijwaring)verplichtingen van klanten of opdrachtgevers of leveranciers;
 • de uitvoerings- en (op)leveringsvoorwaarden;
 • de betrokkenheid van derden en de gevolgen voor de aansprakelijkheid;
 • de prijs- en betalingsvoorwaarden;
 • regels bij overmacht;
 • annulering van overeenkomsten;
 • garantie en verval daarvan;
 • klacht- en vervaltermijnen;
 • opschorting en ontbinding van overeenkomsten;
 • eigendomsvoorbehoud;
 • bescherming van intellectuele eigendom;
 • toepasselijk recht en geschilbeslechting.

Zijn leveringsvoorwaarden verplicht?

Leveringsvoorwaarden zijn niet verplicht, echter is het wel verstandig deze te hanteren om de hierboven genoemde redenen. Bovendien kan uw aansprakelijkheidsverzekeraar van u verlangen dat u leveringsvoorwaarden hanteert om verzekerd te zijn (tegen een voordeligere premie).

Kan ik zelf leveringsvoorwaarden opstellen?

Zonder juridische kennis is het lastig om zelf leveringsvoorwaarden op te stellen. Bovendien is dit onverstandig omdat u daardoor per ongeluk en onbedoeld teveel rechten aan uw wederpartijen toekent. Ook loopt u met het zelf opstellen van leveringsvoorwaarden het risico dat uw leveringsvoorwaarden niet volledig zijn of niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, met alle risico’s van dien. Laat het opstellen van leveringsvoorwaarden daarom over aan daarin gespecialiseerde juristen.

Kan ik een voorbeeld van leveringsvoorwaarden gebruiken?

U kunt een voorbeeld van leveringsvoorwaarden gebruiken, maar bij het gebruik van voorbeeld leveringsvoorwaarden is het belangrijk te letten op een paar zaken, want het gebruik van voorbeeld leveringsvoorwaarden brengt risico’s met zich mee. U kunt voorbeelden van leveringsvoorwaarden vinden bij brancheorganisaties, beroepsverenigingen en andere aanbieders van voorbeeld leveringsvoorwaarden. Zaken waarop u moet letten bij gebruik van voorbeeld leveringsvoorwaarden:

 • Is het voorbeeld wel voldoende relevant voor uw specifieke bedrijfsvoering?
 • Mag u het voorbeeld wel gebruiken? Op teksten en dus ook leveringsvoorwaarden rust auteursrecht van de auteur. Alleen de auteur heeft het recht om te bepalen wat er met zijn teksten gebeurt. Het overnemen van teksten zonder toestemming van de auteur, is een inbreuk op het auteursrecht van de auteur, ook wel plagiaat genoemd. Meer informatie over auteursrechten leest u hier.
 • Is het voorbeeld wel deskundig opgesteld? Voor niet deskundig opgestelde voorbeeld leveringsvoorwaarden geldt hetzelfde als vermeld onder het kopje hierboven “Kan ik zelf leveringsvoorwaarden opstellen?;
 • Zijn de bepalingen wel redelijk? Onredelijke bepalingen in leveringsvoorwaarden zijn óf nietig, of vernietigbaar. Als u overeenkomsten met consumenten sluit, geeft de wet een opsomming van bepalingen in leveringsvoorwaarden die onredelijk zijn (zwarte lijst) of vermoed worden onredelijk te zijn (grijze lijst).

Zit er verschil in leveringsvoorwaarden voor bedrijven en leveringsvoorwaarden voor particulieren (consumenten)?

Er zit een groot verschil tussen leveringsvoorwaarden voor bedrijven en leveringsvoorwaarden voor particulieren (consumenten). Dat komt omdat de wetgever veronderstelt dat consumenten een zwakkere positie hebben ten opzichte van de onderneming die de leveringsvoorwaarden hanteert. Bedrijven die producten of diensten afnemen van een andere onderneming, worden geacht over een zekere professionaliteit en kennis te beschikken om de inhoud van leveringsvoorwaarden te overzien en de risico’s daarvan te aanvaarden. Zoals met betrekking tot veel wetgeving geldt, wordt de consument door de wetgever vergaand beschermd, ook wat betreft de inhoud van leveringsvoorwaarden. De hierboven genoemde (zwarte lijst) en (grijze lijst) hebben expliciet betrekking op de wettelijke bescherming van consumenten. Bij het opstellen van leveringsvoorwaarden voor consumenten, dient dan ook veel meer rekening te worden gehouden met de belangen van consumenten. Ook bij business to business (B2B) geldt dat bepalingen in leveringsvoorwaarden niet onredelijk mogen zijn, maar de redelijkheidsgrens bij business to consumer (B2C) ligt veel lager. Zo kan op basis van de (zwarte lijst) en (grijze lijst)  impliciet worden geconcludeerd dat bedingen die daarin zijn vermeld, voor B2B in beginsel wél toegelaten zijn. Immers, als deze bedingen ook voor B2B onredelijk bezwarend zouden zijn, had de wetgever deze bedingen niet in de lijsten opgenomen.

Wat is reflexwerking van de grijze en zwarte lijst?

Wij zeggen altijd dat het recht niet zo statisch is zoals de wetgever in de wetboeken heeft opgeschreven. Het recht zit vol ‘mitsen’ en ‘maaren’. Zo geldt dat niet alleen consumenten, maar in sommige gevallen ook kleine ondernemers, zoals ZZP’ers, onder omstandigheden een beroep kunnen doen op de bepalingen uit de (zwarte lijst) en (grijze lijst). Gedachte daarachter is dat een kleine onderneming soms net zo min als een consument geacht kan worden over de professionaliteit en kennis te beschikken die nodig zijn om de gevolgen van bedingen in leveringsvoorwaarden te overzien. Een succesvol beroep door een kleine onderneming op de grijze of zwarte lijst, wordt reflexwerking genoemd.

In hoeverre kan aansprakelijkheid worden beperkt in leveringsvoorwaarden?

Ondernemers beschouwen het beperken van hun aansprakelijkheid vaak als dé reden om leveringsvoorwaarden op te laten stellen. Hoewel dit slechts een van de belangen van leveringsvoorwaarden is, is de beperking van de aansprakelijkheid inderdaad een belangrijk onderdeel van leveringsvoorwaarden.

In hoeverre het mogelijk is om de aansprakelijkheid in leveringsvoorwaarden te beperken, hangt af van de vraag of de beperking van de aansprakelijkheid onder omstandigheden redelijk is. De vraag of een beperking van de aansprakelijkheid redelijk is, hangt naast de omstandigheden van het geval af van de omstandigheid of de wederpartij van de gebruiker van de leveringsvoorwaarden een consument (B2C) of een organisatie (bedrijf, instelling etc.) (B2B) is.

Bij B2B is uitgangspunt van contractsvrijheid leidend. Dat wil zeggen dat de partijen bij de overeenkomst geacht worden over voldoende professionaliteit te beschikken om de gevolgen van de inhoud van leveringsvoorwaarden te kunnen overzien, ook wat betreft de beperking van de aansprakelijkheid. Dit brengt met zich mee dat bij B2B een aansprakelijkheidsbeperkende clausule in leveringsvoorwaarden (veel) eerder als redelijk wordt beschouwd als dezelfde clausule bij B2C. Wat óók bij B2B in elk geval onredelijk is, is het beperken van de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet en bewuste roekeloosheid van de gebruiker van de leveringsvoorwaarden. Instandhouding van een beding dat de aansprakelijkheid beperkt ten aanzien van schade ontstaan als gevolg van opzet en bewust roekeloos handelen of nalaten van de gebruiker van leveringsvoorwaarden, is dan ook redelijkerwijs onaanvaardbaar.

Bij B2C bemoeit de wetgever zich nadrukkelijk met de geldigheid van aansprakelijkheidsbeperkende clausule in leveringsvoorwaarden. In de hierboven vermelde grijze lijst is opgenomen dat een beding in leveringsvoorwaarden bij B2C vermoed wordt onredelijk bezwarend te zijn wanneer het beding de gebruiker van de leveringsvoorwaarden of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding (art. 6:237 sub f. Burgerlijk Wetboek).

Dit heeft tot gevolg dat een aansprakelijkheidsbeperkende clausule bij B2C, waarbij de beperking verder gaat dan de wetgever zelf zonder het beding reeds heeft geregeld in de wet, bij een geschil over de toepasselijkheid van het beding de bewijslast op de gebruiker van de leveringsvoorwaarden rust om aannemelijk te maken dat het beding onder omstandigheden wél redelijk is. Ook kleine ondernemers kunnen onder omstandigheden een beroep doen op de grijze lijst en dus art. 6:237 sub f. Burgerlijk Wetboek. Deze zogenoemde reflexwerking is hierboven behandeld.

Conclusie:

 • Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de gebruiker van leveringsvoorwaarden kan nimmer worden beperkt;
 • Of een aansprakelijkheidsbeperkende clausule in leveringsvoorwaarden rechtsgeldig is, hangt af van de vraag of sprake is van B2B of B2C en de verdere concrete omstandigheden van het geval;
 • Indien de gebruiker van de leveringsvoorwaarden met het opstellen van zijn leveringsvoorwaarden de grenzen van het redelijke opzoekt, neemt hij het risico dat het beding nietig of vernietigbaar is.

Hoe moet ik leveringsvoorwaarden gebruiken?

De hoofdregel is dat de leveringsvoorwaarden vóór of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand dienen te worden gesteld. Aan te bevelen is om in uw aanbod, zoals een offerte, te verwijzen naar de toepasselijkheid van de leveringsvoorwaarden en de leveringsvoorwaarden met het aanbod mee te leveren. Indien u een aanbod per e-mail uitbrengt, kunt u de leveringsvoorwaarden in een bijlage toevoegen, terwijl u in het aanbod naar de toepasselijkheid van de voorwaarden verwijst. Indien u een overeenkomst of formulier laat ondertekenen, is het aan te bevelen (ook) op de overeenkomst/het formulier naar de toepasselijkheid van de voorwaarden verwijzen en, indien u de leveringsvoorwaarden niet reeds met het aanbod hebt meegestuurd, de leveringsvoorwaarden met de overeenkomst/het formulier mee te leveren.

Bij overeenkomsten die in een webwinkel worden gesloten, is het aan te bevelen om bij de bestelling een hokje te laten aanvinken, waarmee de wederpartij de leveringsvoorwaarden aanvaardt. Het is daarbij van belang dat de leveringsvoorwaarden onder een link inzichtelijk zijn en het document eenvoudig op het apparaat van de wederpartij kan worden opgeslagen.

Moet ik mijn leveringsvoorwaarden deponeren?

Het deponeren van leveringsvoorwaarden is niet verplicht en vaak ook niet nodig. Het deponeren van leveringsvoorwaarden is voornamelijk bedoeld voor bedrijven die geen redelijke mogelijkheid hebben om hun leveringsvoorwaarden bij het sluiten van een overeenkomst ter hand te stellen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde voor supermarkten en warenhuizen; van hen kan immers niet worden verlangd om steeds bij de kassa een set leveringsvoorwaarden aan de klant mee te geven. Voor die gevallen is het deponeren van leveringsvoorwaarden nuttig.

Het deponeren van leveringsvoorwaarden kan bij de rechtbank en Kamer van Koophandel.

Internationaal zakendoen

Het is nodig dat uw leveringsvoorwaarden voor de wederpartij begrijpelijk zijn. Indien u internationaal zakendoet, beheerst de wederpartij waarschijnlijk niet (goed) het Nederlands. Daarom is het verstandig uw leveringsvoorwaarden te laten vertalen door een juridisch vertaalbureau. Het Engels en voornamelijk juridisch Engels wordt vaak onderschat. Kleine nuances in een juridische tekst kunnen leiden tot interpretatieruimte. Bij contracteren moet dat ten zeerste worden voorkomen. Omdat wij leveringsvoorwaarden volledig op maat opstellen voor een bedrijf en logischerwijs geen native speakers in dienst hebben, verzorgen wij geen vertalingen van leveringsvoorwaarden. Een juridisch vertaalbureau is de aangewezen partij om uw leveringsvoorwaarden te vertalen.

Leveringsvoorwaarden voor webwinkels

Voor webwinkels gelden bijzondere wettelijke regels. Als uw klanten consumenten zijn, zijn deze wettelijke regels van dwingend recht. Dat wil zeggen dat van die wettelijke regels contractueel (in leveringsvoorwaarden) niet mag worden afgeweken. Zo geldt voor consumenten die een webshopbestelling plaatsen dat zij een wettelijke bedenktijd van 14 dagen hebben. Op deze hoofdregel bestaan wel een aantal uitzonderingen.

Meer informatie over de wettelijke bedenktijd

Bezorgkosten en retourkosten

Indien de consument de webwinkelbestelling herroept, heeft hij recht op terugbetaling van de koopprijs en de eventuele bezorgkosten. De kosten van retour mogen voor rekening van de consument komen, maar dan moet dat wel via bijvoorbeeld de leveringsvoorwaarden zijn overeengekomen.

Opslaan leveringsvoorwaarden

De consument die een webwinkelbestelling plaatst, moet de leveringsvoorwaarden eenvoudig kunnen opslaan. Het knippen en plakken van de tekst van de leveringsvoorwaarden op een webpagina is daarvoor niet voldoende. De tekst is dan immers niet eenvoudig op te slaan. Het aanbieden van de leveringsvoorwaarden in bijvoorbeeld een pdf-bestand is wel correct; dergelijke bestanden zijn eenvoudig op te slaan.

Checklist verkoop via internet

Op de website van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) staat een checklist voor verkopers om te controleren of zij aan de regels voldoen.

Handige links met betrekking tot leveringsvoorwaarden (algemene voorwaarden)

KVK-brochure: Algemene voorwaarden: Waar moet u op letten?

Algemene voorwaarden opvragen bij KVK

Regels algemene voorwaarden